Najczęściej zadawane pytania na temat legalizacji i dokumentów

Zebraliśmy dla ciebie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o kartach, legalizacji i przebywaniu w Polsce
Czym jest Karta Pobytu
Karta pobytu to dokument wydany przez polskie władze, który poświadcza tożsamość jego właściciela podczas jego pobytu w Polsce.

Wraz z paszportem dokument ten potwierdza prawo do czasowego lub stałego pobytu i pozwala wielokrotnie przekraczać polską granicę bez dodatkowej wizy. Posiadając kartę pobytu, masz znacznie więcej praw niż w przypadku wizy. Dzięki temu dokumentowi możesz pozostać w kraju 365 dni w roku. Karta pobytu to zwykła karta plastikowa zawierająca podstawowe informacje o właścicielu - imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie i tak dalej.
Kto może otrzymać kartę pobytu
Oficjalna podstawa uzyskania karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej to: Cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą ubiegać się o kartę pobytu tymczasowego (zezwolenie na pobyt):
 • zatrudnionych w Polsce, jeżeli spełniają warunki art. 114 prawa
 • wykonywanie pracy w specjalności wymagającej wysokich kwalifikacji, jeżeli spełniają wymagania art. 127 prawa
 • wysłane przez pracodawcę w podróż służbową na terytorium Polski, jeżeli spełniają wymogi art. 140 ustawy
 • angażował się w prace sezonowe w Polsce, jeżeli spełniają wymogi art. 185a ustawy.
Zezwolenie na pobyt czasowy
Zezwolenie na pobyt czasowy co do zasady udzielane jest maksymalnie na okres do 3 lat. O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Polskim przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych, w celu wydania karty pobytu. W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają jedno z rodziców lub ustanowieni przez sąd opiekunowie.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która do dnia złożenia wniosku ukończyła 6 rok życia, jest wymagana jego obecność.

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten odbiera się osobiście. W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który do dnia jej odbioru nie ukończył 13 roku życia, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
Uzyskanie karty pobytu krok po kroku
1. Aby ubiegać się o kartę pobytu, należy podać:
 • 1 kopię wypełnionego wniosku
 • 2 kolorowe zdjęcia 4,5 cm × 3,5 cm
 • ważny dokument podróży
 • 2 kopię wszystkich dokumentów (w tym kopię wszystkich stron paszportu)
 • dowód zamieszkania (umowa o wynajem mieszkania)
 • potwierdzenie wpłaty za wydanie karty
2. Poczekaj na pierwszy list w ciągu 3-6 miesięcy
Nasi menedżerowie są zawsze gotowi do udzielenia odpowiedzi i pomocy w rozwiązywaniu pytań dotyczących dodatkowych dokumentów. Możesz do nas zadzwonić lub odwiedzić nasze biuro w celu osobistej konsultacji.

3. Uzyskaj zezwolenie na pobyt
Nasza firma działa na zasadzie indywidualnego podejścia do każdego klienta. Ta metoda pozwala nam uzyskać kartę w określonym czasie.

Złoż wniosek
Czas trwania procedury
Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy musi zostać wydana w ciągu 1 miesiąca, a w szczególnie trudnych przypadkach - nie później niż 2 miesiące przed terminem złożenia dokumentów.

Procedura apelacji również trwa 1 miesiąc. Do okresów tych nie wlicza się okresu wstrzymania wydania karty oraz okresu opóźnień powstałych z winy cudzoziemca lub z przyczyn niezależnych od Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jednak ta procedura może potrwać dłużej. Wynika to z faktu, że wojewoda jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wjazd i pobyt cudzoziemca w Polsce nie stwarza zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Instytucje, z którymi skontaktowano się w tej sprawie, mają 30 dni na przekazanie informacji.

Dodatkowo, ze względu na indywidualne podejście do rozpatrywania każdej sprawy, postępowanie może zostać przedłużone do czasu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy.
Oplaty za kartę pobytu

Opłata za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł. Opłata ta jest zwracana w przypadku negatywnej decyzji na żądanie osoby.

Opłata za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wynosi 440 zł.

W przypadku pozytywnej decyzji osoba musi zapłacić 50 zł za wydanie karty pobytu.

Koszty te można opłacić w kasie urzędu wojewódzkiego, w którym odbywa się postępowanie, lub przelewem na konto urzęda. Informacje o numerze konta można uzyskać w urzędzie.
Zezwolenie na pobyt czasowy
Zezwolenie na pobyt czasowy co do zasady udzielane jest maksymalnie na okres do 3 lat. O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Polskim przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych, w celu wydania karty pobytu. W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która do dnia złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten odbiera się osobiście. W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który do dnia jej odbioru nie ukończył 13. roku życia, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
Zezwolenie na pobyt rezydenta
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE przysługuje cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki:
 1. Posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 2. Posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego. Zezwolenie to udzielane jest na czas nieoznaczony. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu.
Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zamieszczana jest adnotacja „dostęp do rynku pracy".
Rejestracja pobytu obywateli UE
Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Obowiązek zarejestrowania pobytu nie dotyczy obywatela UE, który wjechał na terytorium Polski w celu poszukiwania pracy i który może przebywać w Polsce bez konieczności spełniania warunków pobytu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy lub przez dłuższy okres jeśli wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie.

Za obywatela UE należy rozumieć cudzoziemca, będącego obywatelem innego państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii. W myśl polskiego prawa cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada polskiego obywatelstwa.

Prawo pobytu do 3 miesięcy.
Obywatele UE i członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży. Obywatel UE może posiadać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Pobyt powyżej 3 miesięcy.
Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel UE oraz członek jego rodziny posiadający obywatelstwo UE zobowiązani są zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.
Zezwolenie na pobyt stały
Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieoznaczony. Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych. W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która do dnia złożenia wniosku ukończyła 6 rok życia, jest wymagana jego obecność. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten odbiera się osobiście. W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który do dnia jej odbioru nie ukończył 13 roku życia, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt stały uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały zamieszczana jest adnotacja "dostęp do rynku pracy".
Zezwolenia na pracę
Cudzoziemiec przybywający do Polski w celu wykonywania pracy powinien zadbać o to, aby jego pobyt był legalny. Natomiast pracodawca cudzoziemca powinien uzyskać dokumenty uprawniające cudzoziemca do wykonywania w Polsce pracy oraz warunkujące wydanie mu wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy w tym celu. Pracodawca ma również obowiązek przechowywania kopii dokumentów potwierdzających legalny pobyt cudzoziemca w Polsce.

Co do zasady cudzoziemcy uprawnieni są do wykonywania w Polsce pracy jeśli:
 • przebywają legalnie oraz posiadają zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane, albo
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacj
Uwaga: Cudzoziemiec nie może wykonywać w Polsce pracy, jeśli przebywa na podstawie:
 • wizy wydanej w celu turystycznym, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski
Zezwolenie na pracę jest decyzją właściwego organu, uprawniającą cudzoziemca przebywającego w Polsce legalnie, do wykonywania pracy na warunkach określonych w treści zezwolenia. Dokument ten wydawany jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi przez wojewodę właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Aby uzyskać wizę w celu wykonywania pracy cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku o wydanie wizy zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Dokumenty te uzyskiwane są przez podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy.
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą pracować tylko obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Jest to procedura uproszczona. Dotyczy prac nie sezonowych. Warunkiem wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, który uprawnia do wykonywania pracy w Polsce.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składane jest przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy. Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 • Pracodawca przekazuje cudzoziemcowi zarejestrowane przez urząd oświadczenie.
 • Na jego podstawie cudzoziemiec stara się o tytuł pobytowy pozwalający na pracę w Polsce (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy, przebywanie w ruchu bezwizowym do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni).
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
 • Pracodawca ma obowiązek poinformować urząd o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w terminie 7 dni od wskazanej w oświadczeniu daty rozpoczęcia pracy) przez cudzoziemca pracy.
 • Pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, co daje pracownikowi prawo do świadczeń w razie choroby, wypadku przy pracy lub macierzyństwa oraz do bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia (nie dotyczy umów o dzieło).

Jeśli cudzoziemiec został zatrudniony w związku z oświadczeniem na podstawie umowy o pracę, a pracodawca chce kontynuować z nim współpracę przez dłuższy okres, może, już po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę na prostszych zasadach. Istnieje też możliwość, by sam cudzoziemiec złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę. Jeśli wniosek o zezwolenie będzie kompletny, do wydania decyzji praca cudzoziemca będzie uznana za legalną.
Rejestracja przedsiębiorstwa
Niektórzy cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Do grupy tych cudzoziemców należą migranci, którzy posiadają w Polsce:
 1. zezwolenie na pobyt stały
 2. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 3. posiadają ważną Kartę Polaka
 4. zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną
 5. zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce
 6. zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznany przez inne państwo niż Polska, i który uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywał z cudzoziemcem w innym państwie członkowskim UE i chce razem z nim przebywać w Polsce
 7. zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce
 8. zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce (małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu małżeństwa, o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy)
 9. status uchodźcy
 10. ochronę uzupełniającą
 11. zgodę na pobyt tolerowany
 12. korzystają w Polsce z ochrony czasowej
Pozostali cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej (na przykład ci, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy, czy też ci, którzy przebywają zagranicą, a rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga ich fizycznej obecności w Polsce), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie:
 • spółki komandytowej
 • spółki komandytowo-akcyjnej
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjnej

Uwaga: Cudzoziemiec, który chce jedynie założyć jedną z czterech spółek wymienionych powyżej, nie musi posiadać prawa do pobytu w Polsce. Wynika to z faktu, iż taki cudzoziemiec jest właścicielem firmy i, co do zasady, jego obecność w Polsce nie jest wymagana (np. może on zarejestrować firmę przez Internet). Jeżeli jednak cudzoziemiec planuje wykonywać w firmie, której jest właścicielem określoną pracę (np. zarządzać firmą) musi uzyskać zezwolenie na pracę na określonym stanowisku.
Cudzoziemcy, którzy nie mogą ubiegać się o kartę
Odmowa wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy następuje, gdy:
 • cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt stały
 • składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy lub azylu
 • został zatrzymany przez policję za naruszenie prawa
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w areszcie
 • mieszka poza Polską
 • nie złożył odcisków palców za wydanie karty pobytu.
W jakim przypadku zezwolenie na pobyt moze zostac anulowane?
Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać anulowane, jeżeli:
 • skończył się cel pobytu cudzoziemca (wygaśnięcie umowy, zezwolenie na pracę, ukończenie studiów)
 • cudzoziemiec złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub nieprawdziwe informacje
 • cudzoziemiec ukrył prawdę, sfałszował dokumenty, aby użyć go jako prawdziwego
 • ma zaległości podatkowe w Polsce
Tutaj podane ogólne powody odmowy pobytu. Więcej można znależć na stronie Urżędu do Spaw Cudzodziemców lub skontakować sie z naszymi menedżerami w formularzu niżej na stronie.
Art. 114 ustawy o cudzodziemcach
1. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

1) cudzoziemiec posiada:
a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;

4) wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1a, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

5) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

1a. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się także wówczas, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, cudzoziemiec posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy w tym zawodzie i spełnione są łącznie warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.

2. Wysokość miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818), w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.

3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, gdy:
1) zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

2) cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
2a) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest doktorantem w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2b) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

4) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.
3a. Do ustalenia, że pobyt cudzoziemca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2b, jest nieprzerwany, stosuje się przepis art. 195 ust. 4.

4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.

5. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, zawody pożądane dla polskiej gospodarki, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, w tym potrzebę zapewnienia efektywnego zatrudniania w zawodach, w których w skali całego kraju występują znaczące niedobory pracowników.
Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/cudzoziemcy-18053962/art-127
Art. 127 ustawy o cudzodziemcach
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

1) cudzoziemiec:
a) zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym,
b) posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
c) posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,
d) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów;

2) podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;

3) roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie jest niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.).
Art. 140 ustawy o cudzodziemcach
1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli: 1) posiada zezwolenie na pracę w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;
2) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
4) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

2. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepis art. 114 ust. 2.
Art. 185 ustawy o cudzodziemcach
Zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1, cofa się cudzoziemcowi, gdy ustał cel pobytu, ze względu na który zezwolenie zostało udzielone, lub gdy wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3-5.
Masz jeszcze jakieś pytania?
Napisz do nas i odpowiemy na nich jaknajszybciej!
Sprawdź dojazd do naszego biura
+48 519 340 818
+48 508 442 628
biuro@rspt.pl
Jana Ewangelisty Purkyniego 5, 50-155 Wrocław
Znajdujemy się w centrum miasta w 5 minutach od Urzędu wojewódzkiego. Najbliższe przystanki to pl. Nowy Targ i Galeria Dominikańska
Nasze strony
My w Media