REJESTRACJA POBYTU OBYWATELI UE

Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na
miejsce pobytu obywatela UE, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy
małoletniego.

Obowiązek zarejestrowania pobytu nie dotyczy obywatela UE, który wjechał na terytorium Polski w
celu poszukiwania pracy i który może przebywać w Polsce bez konieczności spełniania warunków
pobytu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy lub przez dłuższy okres jeśli wykaże, że aktywnie
kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie.

Za obywatela UE należy rozumieć cudzoziemca, będącego obywatelem innego państwa
członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii.
W myśl polskiego prawa cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada polskiego obywatelstwa.
Prawo pobytu do 3 miesięcy

Obywatele UE i członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce przez
okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż
posiadanie ważnego dokumentu podróży. Obywatel UE może posiadać inny ważny dokument
potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
Pobyt powyżej 3 miesięcy

Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel
UE oraz członek jego rodziny posiadający obywatelstwo UE zobowiązani są zarejestrować swój pobyt,
a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny
obywatela UE.
Irespect
Sprawdz nasze opinie
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.